IMS logo
English מאגרי מידע ביטאון אמי מצגות ותקצירים פעילויות בעלי תפקידים מי אנחנו דף הבית

כנס אמ"י תש"ע
מוקדש לזכרו של גדעון שטייניץ
האוניברסיטה הפתוחה, 04/03/10

השפעת הסטרטוספירה על הצירקולציה בטרופוספירה וההשלכות על חיזוי נ' הרניק, אוניברסיטת תל אביב
הגורמים האזוריים והגלובליים המסבירים את התנודות בטמפרטורה העונתית באזורנו ב' זיו, האוניברסיטה הפתוחה
שנוי אקלים בישראל, הצפוי עד שנת 2060, הנחזה על ידי מודל אקלימי בעל הפרדה מרחבית גבוהה ש' קריצ'ק, אוניברסיטת תל אביב
הדמיות עונתיות לאזור הים התיכון עם מודל אזורי משולב ים-אטמוספירה ס' ברנר, אוניברסיטת בר אילן
תחזיות משקעים עונתיות ברזולוציה מרחבית גבוהה על ידי שילוב של ירידה בסקלה סטטיסטית ודינמית ד' רוסטקייר-אדלשטיין, המכון למחקר ביולוגי
הזזת המשקעים מהים ליבשה באמצעות זריעה היגרוסקופית של עננים: סימולציות נומריות עם מודל בעל מיקרופיסיקה ספקטרלית א' חיין, האוניברסיטה העברית
הוריקנים חשמליים ק' פרייס, אוניברסיטת תל אביב
שינויי ריכוז גרעיני הקרח במהלך סופת אבק בודדת ק' ארדון, אוניברסיטת תל אביב
שימוש במודלים אקלימיים ברזולוציה גבוהה לצורך חיזוי מאזני מים ומלח בימת הכנרת ע' גבעתי, רשות המים
שיטה חדשנית לניטור אדי המים באמצעות מדידות מערכות תקשורת אלחוטיות נ' דוד, אוניברסיטת תל אביב
< אפיון טופו-אקלימי באמצעות חישה מרחוק והשלכות על מערכות אקולוגיות וחקלאיות א' לנסקי, אוניברסיטת בר אילן
נפחי גשם שנתי בישראל: תנודות גדולות אך ללא נטייה ברורה ר' רוסה, מכון וולקני
בחינה מחודשת של השפעות בריזת האגם ובריזת הים התיכון על מיקרו-האקלים בים המלח ר' נאור, אוניברסיטת תל אביב
השפעת האירוסולים והאינטרקציה עם העננים על שגיאות בתחזיות נומריות של מזג האוויר י' כרמונה, אוניברסיטת תל אביב
שיטת הימים הדומים לחזוי סדרות זמן של וקטור הרוח בתחנות קרקע א' פטל, המכון למחקר ביולוגי
תחזית של חלקיקי מלח ים: הערכת ריכוזי אירוסולים בים הפתוח פ' קישצ'ה, אוניברסיטת תל אביב
טכניקת התראה מפני שטיפונות בהתבסס על נתוני מערכות תקשורת אלחוטיות פ' אלפרט, אוניברסיטת תל אביב
שיטה אוטמטית ואובייקטיבית לזיהוי שינוי מגמה בסדרות זמן של כווני רוח ז' קלויזנר, המכון למחקר ביולוגי
התנגשויות של חלקיקי קרח בענן - תובנות ראשוניות א' גבזה, האוניברסיטה העברית
הערכת ההתאדות הריאלית - חזרה לחקר ההתאדות מ' מנדל