IMS logo
English מאגרי מידע ביטאון אמי מצגות ותקצירים פעילויות בעלי תפקידים מי אנחנו דף הבית

בעלי תפקידים באיגוד

מוסד שם תפקיד
הועדה המרכזת
מטאו-טק נח וולפסון יו"ר האיגוד
מטאו-טק אלונה אריה מזכירת האיגוד
אוניברסיטת תל אביב יוסי ברקן גזבר
חברי מועצה
אוניברסיטת תל אביב פנחס אלפרט חבר מועצה
האוניברסיטה הפתוחה ד"ר ברוך זיו חבר מועצה
אוניברסיטת תל אביב יוסי ברקן חבר מועצה
האוניברסיטה העברית אורי דיין חבר מועצה
חבר מועצה
גמלאי השירות המטאורולוגי יעקב לומס חבר מועצה
המכון הביולוגי דוריטה רוסטיקייר אדלשטיין חברת מועצה
מטאו-טק תמי אליאס חברת מועצה
חברים מתוקף תפקידם
צה"ל ערן בז'ה חבר מועצה
ועדת הדרכה
אוניברסיטת תל אביב הדס סערוני חברת ועדה
אוניברסיטת תל אביב פנחס אלפרט חבר ועדה
המכון הביולוגי דוריטה רוסטיקייר אדלשטיין חברת ועדה
ועדת ביקורת
. מיטל רומם חבר ועדה
אוניברסיטת תל אביב הדס סערוני חברת ועדה
המשרד להגנת הסביבה איתן מאזה חבר ועדה
עורך בטאון האיגוד
אוניברסיטת בר אילן יאיר גולדרייך חבר מועצה
ועדה להסמכת חזאים
ד"ר אורי שטיין יו"ר הועדה
אוניברסיטת תל אביב פרופ' הדס סערוני חברת ועדה
חבר ועדה
האוניברסיטה הפתוחה ברוך זיו חבר ועדה