IMS logo
English מאגרי מידע ביטאון אמי מצגות ותקצירים פעילויות בעלי תפקידים מי אנחנו דף הבית
הודעה בדבר פתיחת הליך לקבלת תעודות חזאי מוסמך מטעם אמ"י

מועצת אמ"י החליטה בחודש אוקטובר 2010 למסד מנגנון הסמכה לזאי מזג אוויר, למעט חזאים תעופתיים לתופה האזרחית. מועצת אמ"י ראתה לנכון ליצור מנגנון הסמכה, לשמירת האתיקה המקצועית והבטחת רמה נאותה מצד העוסקים במקצוע חזוי מזג אוויר.

בהתאם לנוהל, מינתה המועצה ועדת הסמכה, המורכבת מארבעה חברים - ד"ר אורי שטיין (יו"ר הועדה), אשר פקד בעבר על מערך המטאורולוגיה של חיל האוויר וכן פרופ' הדס סערוני מאוניברסיטת תל אביב, ד"ר ברוך זיו מהאוניברסיטה הפתוחה ועמית סביר ממטאו-טק. כל חברי הועדה היו או הינם חזאים, בעבר או בהווה, ועברו דרך מרכז החיזוי של חיל האוויר.

האיגוד מזמין את מי מחברים שהינם כיום, או שהיו בעבר, חזאים במרכז חיזוי מוכר להגיש בקשה להכרה כחזאים. מועמדים העומדים בקריטריונים יקבלו בסופו של התהליך תעודת חזאי מוסמך מטעם אמ"י.

טפסים:

בקשה להכרה כחזאי
(לחזאים חדשים)
בקשה להכרה כחזאי
(לחזאים פעילים)
נוהל הסמכת חזאים

כתובת האיגוד למשלוח דואר: רח' לח"י 31, בני ברק 51200 פקס. 03-6184384
דואר אלקטרוני: admin@met-society.org.il